Round Table Northern Cape

2023/2024

2022/2023

2023/2024

2023/2024

2023/2024

2023/2024

2022/2023

2020/2025

valRoll_withoutOwners_to_publish

2021/2022

INSPEKSIE VAN AANVULLENDE WAARDASIEROL 2022 EN INDIENING VAN BESWARE

Kennis geskied ingevolge Artikel 49(1)(a)(i) saamgelees met Artikel 78(2) van die Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting Wet, 2004 (Wet 6 van 2004), hierna verwys na die “Wet”, dat die Aanvullende Waardasierol vir 2022 vanaf 24 Oktober 2022 tot 30 November 2022 gedurende kantoor-ure (Maandag tot Vrydag tussen 7:30 en 16:30) by ALLE Kantore van die Kai-Garib Munisipaliteit (Kakamas, Keimoes, Kenhardt, Riemvasmaak, Vredesvallei, Augrabies, Marchand, Alheit, Lutzburg, Cillie en Lennertsville) ter insae lê,

Eienaars van eiendomme of enige ander persone word hiermee in terme van Artikel 49(1)(a)(ii) saamgelees met Artikel 78(2) van die Wet, uitgenooi om enige besware by die Munisipale Bestuurder in te dien, teen enige aangeleentheid rakende die Waardasierol of wat weggelaat is uit die Waardasierol, binne die voorgeskrewe tydperk.

U aandag word daarop gevestig dat, in terme van Artikel 50(2) van die Wet, enige besware moet wees ten opsigte van ‘n spesifieke individuele eiendom en nie teen die Waardasierol as sulks nie. Die voorgeskrewe beswaarvorm is verkrygbaar by AL die betaalpunte van Kai-Garib Munisipaliteit. Die voltooide vorm moet nie later as 30 November 2022 aan die onderstaande adres gestuur word nie:

Posadres
Munisipale Bestuurder
Kai !Garib Munisipaliteit
Privaatsak X6
KAKAMAS
8870
Fisiese Adres
Munisipale Bestuurder
Kai !Garib Munisipaliteit
11de Laan 9
KAKAMAS
8871

Vir enige navrae, kontak Mev. S. Coetzee by 054 461 6428 of e-pos sharonisaacks@gmail.com

Mnr BB Kordom
WNDE MUNISIPALE BESTUURDER

2022/2023

2022/2023

2022/2023

2022/2023

2021/2022

KENNISGEWINGS HULPBEHOEWENDE BELEID KENHARDT

KAI! GARIB MUNISIPALITEIT
KENNISGEWING
KENHARDT WYK 9
KENNIS GESKIED HIERMEE DAT DIE REGISTRASIE VIR DIE HULPBEHOEWENDE BELEID WEER
GEDOEN WORD. ALLE PERSONE WAT REEDS SUBSIDIE ONTVANG MOET HERREGISTREER ASOOK
ALLE NUWE AANSOEKERS. MASSA REGISTRASIES SAL PLAASVIND BY DIE KENHARDT
GEMEENSKAPSAAL VIR DIE BOEKJAAR 2022/2023, VANAF MAANDAG 23 Mei 2022 TOT VRYDAG
27 MEI 2022.
TYE: 09H00 TOT 15H00
DIE VOLGENDE DOKUMENTE WORD BENODIG INDIEN U SOU KWALIFISEER:
1. IDENTITEITSDOKUMENT / GEBOORTE SERTIFIKATE ( VAN ALMAL IN HUIS )
2. BEWYS VAN INKOMSTE (BV. ‘PAYSLIP’/ CPS – STROKIES / BANKSTAAT )
3. BEëDIGDE VERKLARING INDIEN WERKLOOS
4. MUNISIPALE REKENING
GEEN ONVOLLEDIGE AANSOEKE SAL AANVAAR WORD NIE. MAAK DUS SEKER DAT U AL DIE
BOGENOEMDE DOKUMENTE HET.
DIE UWE
MUNISIPALE BESTUURDER

KENNISGEWINGS HULPBEHOEWENDE BELEID KAKAMAS

KAI! GARIB MUNISIPALITEIT
KENNISGEWING
KAKAMAS WYK 3&4
KENNIS GESKIED HIERMEE DAT DIE REGISTRASIE VIR DIE HULPBEHOEWENDE BELEID WEER
GEDOEN WORD. ALLE PERSONE WAT REEDS SUBSIDIE ONTVANG MOET HERREGISTREER ASOOK
ALLE NUWE AANSOEKERS. MASSA REGISTRASIES SAL PLAASVIND BY DIE RK SAAL (BLOU
SAAL) VIR DIE BOEKJAAR 2022/2023, VANAF MAANDAG 09 Mei 2022 TOT VRYDAG 13 MEI 2022.
TYE: 09H00 TOT 15H00
DIE VOLGENDE DOKUMENTE WORD BENODIG INDIEN U SOU KWALIFISEER:
1. IDENTITEITSDOKUMENT / GEBOORTE SERTIFIKATE ( VAN ALMAL IN HUIS )
2. BEWYS VAN INKOMSTE (BV. ‘PAYSLIP’/ CPS – STROKIES / BANKSTAAT )
3. BEëDIGDE VERKLARING INDIEN WERKLOOS
4. MUNISIPALE REKENING
GEEN ONVOLLEDIGE AANSOEKE SAL AANVAAR WORD NIE. MAAK DUS SEKER DAT U AL DIE
BOGENOEMDE DOKUMENTE HET.
DIE UWE
MUNISIPALE BESTUURDER

KENNISGEWINGS HULPBEHOEWENDE BELEID KEIMOES

KAI! GARIB MUNISIPALITEIT
KENNISGEWING
KEIMOES WYK 6
KENNIS GESKIED HIERMEE DAT DIE REGISTRASIE VIR DIE HULPBEHOEWENDE BELEID WEER
GEDOEN WORD. ALLE PERSONE WAT REEDS SUBSIDIE ONTVANG MOET HERREGISTREER ASOOK
ALLE NUWE AANSOEKERS. MASSA REGISTRASIES SAL PLAASVIND BY DIE RK SAAL VIR DIE
BOEKJAAR 2022/2023, VANAF MAANDAG 09 Mei 2022 TOT VRYDAG 13 MEI 2022.
TYE: 09H00 TOT 15H00
DIE VOLGENDE DOKUMENTE WORD BENODIG INDIEN U SOU KWALIFISEER:
1. IDENTITEITSDOKUMENT / GEBOORTE SERTIFIKATE ( VAN ALMAL IN HUIS )
2. BEWYS VAN INKOMSTE (BV. ‘PAYSLIP’/ CPS – STROKIES / BANKSTAAT )
3. BEëDIGDE VERKLARING INDIEN WERKLOOS
4. MUNISIPALE REKENING
GEEN ONVOLLEDIGE AANSOEKE SAL AANVAAR WORD NIE. MAAK DUS SEKER DAT U AL DIE
BOGENOEMDE DOKUMENTE HET.
DIE UWE
MUNISIPALE BESTUURDER

2020/2021

Onder leiding van die voormalige Burgemeester van Kai !Garib…

Onder leiding van die voormalige Burgemeester van Kai !Garib Munisipaliteit, Mnr. Marius Louw en die huidige waarnemende Munisipale Bestuurder, Dr. Johny Mac Kay, was ons instaat om nuwe vloot aan te koop, wat sal bydra tot effektiewe dienslewering.
·

Kennisgewing aan gemeenskappe met betreķking tot water voors…

Kennisgewing aan gemeenskappe met betreķking tot water voorsienning tydens Desember 2021. Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit, veral die Kakamas gebied, huidiglik waternood ondervind. Ons wil u graag in kennis stel dat die Munisipaliteit tans besig is om die water voorsiennings probleem aan te spreek en op te los. Tydelike beurt water sal toegepas word, om genoegsame water voorsienning te verseker. Die Skedule sal teen more versprei word op alle sosiale media. Ons versoek aan die gemeenskap is om water spaarsamig te gebruik gedurende die Fees-seisoen. Ons vra ook dat die gemeenskap asseblief water opgaar tydens beskikbaarheid, om sodoende voorsienning te maak vir water beskikbaarheid. U samewerking in die verband word hoog op prys gestel. Dr. J. Mac Kay
Wnd Munisipale Bestuurder
Kai !Garib Munisipaliteit
Nice to take note that Kai ! Garib Municipality, especially the Kakamas area, is currently experiencing a water emergency. We would like to inform you that the Municipality is currently addressing and solving the water supply problem. Temporary turn of water will be applied, to ensure sufficient water supply. The Schedule will be spread on all social media by tomorrow. Our request to the community is to use water saver during the Festival season. We also ask that the community please collect water during availability, to make provision for water availability. Your cooperation in this relation is highly priced. Dr. J. Mac Kay
Wnd Municipal Manager
Hey! Garib Municipality ·

Post from Kai !Garib Municipality Facebook page

Post from Kai !Garib Municipality Facebook page

Post from Kai !Garib Municipality Facebook page

Post from Kai !Garib Municipality Facebook page

KAI !GARIB MUNISIPALITEIT- KENNISGEWING: Kennis geskied hier…

KAI !GARIB MUNISIPALITEIT- KENNISGEWING: Kennis geskied hiermee dat daar ‘n water onderbreking op 20 Oktober 2021 te Suidrand gemeenskap sal wees. Dit is as gevolg van die dam wat skoon gemaak word om die water kwaliteit te verbeter. Kai !Garib Munisipaliteit doen beroep op inwoners om houers te vul met water. Vir enige navrae kontak die 24 uur- Inbelsentrum by 054 461 6700 of whatsapp nommer 079 873 3767. Dr. Mac Kay
Waarnemende Munisipale Bestuurder
Knowledge is done hereby that there will be a water outage on 20 October 2021 in Southrand community. This is because of the dam that is cleaned to improve the water quality. Kai! Garib Municipality urges residents to fill containers with water. For any enquiries contact the 24 hour call centre at 054 3767. 461 or whatsapp number 079 873 Dr. Mac Kay
Acting Municipal Manager ·

Nuwe Riool trokke vir Kai !Garib. ·

Nuwe Riool trokke vir Kai !Garib.
·Kennisgewing: Graag wil ons net die inwoners van Kakamas he…

Kennisgewing:
Graag wil ons net die inwoners van Kakamas herinner om steeds houers vol water te maak vir huishoudelike gebruik, aangesien instandhoudingswerk by die opgaardamme steeds voortgaan van vandag af.
Baie dankie vir u kennisname.
·

Kennisgewing: Leerlinglisensie Klasse te Keimoes. Neem asse…

Kennisgewing:
Leerlinglisensie Klasse te Keimoes. Neem asseblief kennis dat u nou weer afsprake kan maak vir Leerlinglisensies te Keimoes Verkeerskantoor. Datums vir nou is: Maandag, 18 Oktober 2021 en Maandag, 25 Oktober 2021. Daar sal ‘n 09h00 klas en ‘n 11h00 klas wees. Deur die loop van die maand sal nog datums oopgemaak word. Baie dankie vir u kennisname.
Please note that you are now able to book appointments for learner’s licenses at Keimoes Traffic Office. Dates for now are: Monday, October 18, 2021 and Monday, October 2021. There will be a 09 a.m. class and a 11 p.m. class. Through the course of the month, more dates will be opened. Thank you very much for your note-taking. ·

Covid-19 Outreach- Program in Ward 6 (Keimoes) in co-operati…

Covid-19 Outreach- Program in Ward 6 (Keimoes) in co-operation with other stakeholders.
KAI !GARIB MUNISIPALITEIT KENNISGEWING Kennis geskied hierm…

KAI !GARIB MUNISIPALITEIT KENNISGEWING Kennis geskied hiermee dat daar ‘n water onderbreking sal wees op 7 Oktober 2021 te Langverwag, Kakamas. Dit is as gevolg van die dam wat skoon gemaak word om die water kwaliteit te verbeter. Kai !Garib Munisipaliteit doen ‘n beroep op inwoners om houers te vul met water. Vir enige navrae kontak 24 Uur- Inbelsentrum by 054 461 6700 of whatsapp nommer 079 873 3767. Dr. J. Mac Kay
Waarnemende Munisipale Bestuurder
Knowledge is done hereby that there will be a water interruption on 7 October 2021 to Long-await, Kakamas. This is because of the dam that is cleaned to improve the water quality. Kai! Garib Municipality urges residents to fill containers with water. For any enquiries contact 24 Hour-Call Center at 3767. 054 461 or WhatsApp number 079 873 Dr. J. Mac Kay
Acting Municipal Manager ·

Joint endeavour with the Regional Dept of Health. NGO’s in …

Joint endeavour with the Regional Dept of Health.

NGO’s in Kai !Garib are pulling their resources together in Curriescamp this morning, to support the President’s Vooma Vaccination Campaign.

#Stay safe #Vaccinate!

Geagte Gemeenskap van Langverwag/Suid rand/Dorp Neem asb. k…

Geagte Gemeenskap van Langverwag/Suid rand/Dorp

Neem asb. kennis van ‘n waterpyp by die hooflyn wat gebreek het.

Die Munisipaliteit doen ‘n beroep dat gemeenskappe houers vul met water.

Die Munisipaliteit is tans besig om die pyp te herstel.

Jammer vir enige ongerief veroorsaak.

Vir enige navrae kontak die Tegniese Afdeling/ Inbel sentrum: 054 4616700

Dr. J. Mac Kay
Munisipale Bestuurder

Post from Kai !Garib Municipality Facebook page

Me. Anna Danièls van Noodkamp 126, was as kind met polio ged…

Me. Anna Danièls van Noodkamp 126, was as kind met polio gediagnoseer. Sy het haar hele lewe gesukkel om te loop. Haar rolstoel is ook al gedaan en dit het haar beweging aansienlik ingekort. Gelukkig kon die kantoor van Bisdom Vigs Ministerie haar help om ‘n splinternuwe rolstoel en kombers (geborg deur Scatec Solar), asook ‘n voedsame kospakkie (geborg deur AECI) te bekom. Nog ‘n bewys dat goeie vennootskappe gemeenskappe kan bevoordeel.

Post from Kai !Garib Municipality Facebook page
Post from Kai !Garib Municipality Facebook page

Day 2: Registration & Vaccination at…

Day 2: Registration & Vaccination at Augrabies Thusong Centre.
#Get Vaccinated!

Raadslede Sacco en Basson plant bome in …

Raadslede Sacco en Basson plant bome in 50 Hektaar, Kanoneiland. Voedsel produkte is ook aan die plaaslike Kleuterskool oorhandig.
·BEGROTING,GEȉNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN PROSES PLAN VIR DIE 2021/2022 BOEKJAAR

2021/2022

2021/2022

Persverklaring: Kai !Garib sê oortreders sal vervolg word

Videos van waar lede van ‘tender bende’ in vorm van drukgroep uit die Alheit woongebied by Kakamas, vullis voor die Kai Garib Munisipaliteit se kantore stort, het  sosiale media versprei.

Volgens die beëdigde verklarings van drie munisipale amptenare, waaronder die huidige  Waarnemende Munisipale bestuurder, Dr. Johny McKay, het lede van die gemeenskap die vullissakke voor die ingang van die munisipale gebou opgehoop om toegang tot die gebou te versper. Die druk groep het ook aanspraak gemaak dat hul wel belangstel om te tender vir die betrokke kontrak.

Beide verklarings, wat glo gebruik is om ‘n kriminele saak by die Kakamas SAPD aanhangig te maak, meen die drukgroep het die betrokke werknemers van die muninisipaliteit geintimideer.

Volgens Mary-Ann Pienaar, woordvoerder van die Munisipaliteit, is beide Kontrakteur en Munisipale werkers gestop  van dieselfde drukgroep om vullis te verwyder binne in die Alheit gebied.

By navraag oor waarom daar ‘n tender vir vullisverdwydering in die gebied is, het Pienaar bevestig dat die munisipaliteit tans met ‘n vlootprobleem te doen staan en intussen van plaaslike kontrakteurs gebruik maak om hierdie munisipale diens te lewer.

“Dit is ons manier om te sorg dat die diens gelewer word en terselfde tyd terug te ploeg in die gemeenskap.

Pienaar het die Gemsbok verseker dat die korrekte tenderproses gevolg is vir die betrokke tender en dat die munisipaliteit ‘n formele oudit van die tenderproses sou verwelkom.

“Die munisipaliteit gaan tans aan om dienste in die gemeenskap te lewer ten spyte daarvan dat die drukgroep vullisverwydering en ander projekte verhinder,” het Pienaar aan die Gemsbok gesê.

Kai !Garib meen dat die gemeenskap slegs hoogste 4% van hulle munisipale dienste betaal, dit wil sê slegs R936,59 van die R22 595,25 (die totale munisipale bedrag vir die hele gemeenskap), die munisipaliteit se dienslewering tans as ‘n vrugtelose uitgawe klassifiseer.

Die dienslewering waarna Kai Garib hier verwys bestaan uit die voorsiening van skoon water, riool en vullisverwydering asook eiendomsbelasting.

Die fondse vir die begraafplaas se opgradering,  wat tans ook deur die drukgroep in sys spore gestaak word, binne die volgende drie maande aangewend moet word. “Anders word heirdie befondsing weggeneem en as nie-nagekom bestempel word.

Pienaar sê dat die munisipaliteit tans met ‘n intensiewe diensleweringsprogram besig is en dat ‘n vlugtige reaksie taakspan op die been gebring is, om aan dringende dienslewerings klagtes aandag te gee.

“Hierdie addisionele span is daar om die taak van die algemene diensleweringspanne soos riool, water en vullis asook tegniese spanne soos elektrisiteit ens te versterk,” sê Pienaar.

Sy sê dat hierdie span reeds eerste in Alheit  begin het om dienste daar aan te spreek.

Ten spyte hiervan het die drukgroep glo verskeie projekte gestuit.

Die Gemsbok on ter perse nie enige verteenworodigers van die drukgroep vir kommentaar bereik nie.

Intussen het Pienaar gesê inwoners is welkom om met die munisipaliteit te skakel indien hulle enige inligting wil bekom rakende die munisipaleteit se diensleweringsprogramme en ander belangrike inligting wat in die belang van die gemeenskap is.

Pienaar sê verder dat hoewel dienslewering soms weens verouderde infrastruktuur en foutiewe voertuie vertraag word, doen die Kai !Garib Munisipaleteit  alles in hulle vermoë om aan die behoefte van sy inwoners te voldoen.

Klagtes kan per whatsapp na 079 873 3767 gestuur word. Kontak nommer van Inbelsentrum is 054 461 6700.

Vuurvegter Sleepwaens Artikel

Gedurende April 2021 het Kai !Garib Munisipaliteit drie veeldoelige vuurvegter sleepwaens bekom deur ‘n MIG projek. Die projek was geskryf as ‘n Covid-19 projek. Hierdie sleepwaens is elk toegerus met ‘n 600 lt water tenk,  hoë druk pomp en fyn sproei spuitstuk. Dit is so toegerus om publieke areas in dorps gebiede te saniteer, asook stedelike en landelike brande te blus. Elk besit die vermoeë om dit self vanuit ‘n kanaal of dam te vul wat dit ideaal maak in landelike besproeiings gebiede. Die tenk eenheid kan ook vanaf die sleepwa gehaal word en op ‘n bakkie geplaas word in gebiede waar ‘n sleepwa nie in kan gaan of draai nie. Aangesien Kai !Garib Munispale Area uit drie groot dorpe bestaan, is daar een vir elke dorp. Hierdie eenhede is aansienlik doeltreffend vir die blus van vure en dit sal ook die reaksie tyd van die Brandbestrydings spanne verbeter. Na die aanwesige modifikasies sal hierdie sleepwaens eersdaags in Julie 2021 in gebruik geneem word. Die Munisipaliteit en werknemers is verskriklik in hul noppies en dankbaar, en sien uit daarna om ons Gemeenskappe met hierdie toerusting te diens.

Water onderbreking te Augrabies gemeenskap

Kennis geskied hiermee dat daar water onderbreking te Augrabies gemeenskap is tot op 4 Junie 2021.

Dit is as gevolg van die kanaal water wat deur die Besproeiings Raad afgesit is om instandhouding op die kanaal te laat doen.

Water sal slegs voorsien word deur waterlorries van Munisipaliteit vanaf soggens tot 16h30. Inwoners word versoek om water spaarsamig te gebruik.

Vir enige navrae kontak 24 ure Inbelsentrum by 054 4616700 of whatsapp nommer 079 873 3767.

Dr Mac Kay
Waarnemende Munisipale Bestuurder

2021/2022

Kai !Garib – Budget Programme 2021

Kennisgewing Nr.: K009/2021 – Konsep Begroting 2021/22, Konsep GOP 2021/22, Jaar- en Oorsigverslag 2019/20

Newly appointed Speaker of Kai !Garib Municipality

Elected and newly appointed Speaker of Kai !Garib Municipality, Councilor Walter Dimitris Klim.

Krag en Water verkooppunte

AANDAG, ALLE INWONERS

Neem asseblief kennis dat die Kai !Garib Munisipaliteit Kantore op Vrydag 02 April 2021 & Maandag 05 April 2021 gesluit sal wees.

Krag en Water verkooppunte by ons na ure Munisipale Dienspunte sal oop wees as volg op Vakansiedae.

DIENS URE: Kenhardt Munisipaliteit Kantoor
Vrydag (02/04/2021)- 09:00 – 13:00 & 14:00 – 19:00
Saterdag (03/04/2021)- 09:00 – 13:00 & 17:00 – 20:00
Sondag (04/04/2021)- 10:00 – 13:00 & 17:00 – 19:00
Maandag (05/04/2021)- 09:00 – 13:00 & 14:00 – 19:00

DIENS URE: Keimoes
Bray Spar:
Vrydag (02/04/2021)- Gesluit
Saterdag (03/04/2021)- 07:00 – 14:00
Sondag (04/04/2021)- 08:00 – 13:00
Maandag (05/04/2021)- 08:00 – 13:00
Gas Plek (Anthony du Plessis):
Vrydag (02/04/2021)- 09:00 – 20:00
Saterdag (03/04/2021)- 09:00 – 20:00
Sondag (04/04/2021)- 09:00 – 20:00
Maandag (05/04/2021)- 09:00 – 20:00

DIENS URE: Kakamas
Kakamas Langverwacht:
Vrydag (02/04/2021)- 09:00 – 13:00
Saterdag (03/04/2021)- 09:00 – 13:00 & 17:00 – 20:00
Sondag (04/04/2021)- 10:00 – 13:00 & 17:00 – 19:00
Maandag (05/04/2021)- 09:00 – 13:00 & 17:00 – 20:00
Kakamas Spar:
Vrydag (02/04/2021)- Gesluit
Saterdag (03/04/2021)- 08:00 – 17:00
Sondag (04/04/2021)- 09:00 – 13:00
Maandag (05/04/2021)- 09:00 – 13:00
Kakamas OK:
Vrydag (02/04/2021)- Gesluit
Saterdag (03/04/2021)- 08:00 – 17:00
Sondag (04/04/2021)- 08:00 – 13:00
Maandag (05/04/2021)- 08:00 – 13:00

Die uwe
J MACKAY
WNDE. MUNISIPALE BESTUURDER

Kragonderbreking in Hashvalley

Neem asb kennis van kragonderbreking in Hashvalley, fase 5 en fase 4 agv foute wat herstel moet word.
Tyd 9H30 H00 tot 16H00
Datum: Vrydag19/3/2021
Alle geleiers moet ten alle tye as lewendig beskou word.
Jammer vir die ongerief.
M. Clarke
Bestuurder Elektromeganiese Dienste.

Kragonderbreking in Hashvalley

Neem asb kennis van kragonderbreking in Hashvalley, fase 5 en fase 4 agv konstruksie werk en wonings wat aan nuwe netwerk gekoppel moet word.
Tyd 10H00 tot 16H00
Datum: Woensdag17/3/2021
Alle geleiers moet ten alle tye as lewendig beskou word.
M. Clarke
Bestuurder Elektromeganiese Dienste.

Persverklaring

Terwyl sosiale media gons oor die onvermoe van die Kai garib munisipaleteit om selfs hulle eie grasperk te sny se die woordvoerder Mary Ann pienaar dat ooreenkoms bestaan tussen die munisipaleteit en skolle Soos in die geval waar persone foto materiaal op sosiale media geplaas het waar n trekker van die plaaslike hoerskool besig is om die munisipaleteit se gras te sny. Pienaar sê die munisipale personeel het na n gesprek met die skool die trekker gebruik om die gras te sny en help ook skolle om veral hulle sportgronde te skraap waar benodig. Pienaar se mense besef nie water skade onbevestigde sosiale media plasings aan die beeld van organisasies en in die geval die openbare beeld van die munisipaleteit veroorsaak nie daarom moet mense wegdoen met die houding om sonder geverifieerde inligting net na sosiale media hardloop met Alles. Sy sê inwoners is welkom om met die munisipaleteit te skakel indien hulle enige inligting wil bekom rakende die munisipaleteit se dienslewerings programme en Ander belangrike inligting wat in die belang van die gemeenskap is. Pienaar se Verder dat hoewel dienslewering soms weens verouderde infrastruktuur en foutiewe voertuie vertraag word doen die Kai garib munisipaleteit Alles in hulle vermoe om aan die behoefte van sy inwoners te voldoen. Sy se inwoners moet geduld aan die orde van die dag le en nie net skadelike aanmerkings sonder dat die feite geverifieer is Rond versprei nie.

Die Kai garib munisipaleteit se Watervlakke

Die Kai garib munisipaleteit se Watervlakke in die munisipale regsgebied is besig om te daal. Die daling in die watervlakke Gaan vasgekeerde gesinne in die verskillende eilande weer met die buitewereld verbind terwyl dit ook die munisipaleteit die geleentheid Gaan gee om die totale omvang van die skade te Kan bepaal.

Die keimoes gebaseerde munisipaleteit Moe’s die afgelope twee weke onder uiters gevaarlike omstandighede noodlenigings dienste wat mediese Hulp en voedsel insluit aan minstens 300 gesinne verleen na oorstromings brue en paaie oorstroom het en mense van die buitewereld afgesny het.

Kai!Garib sê ondanks die daling moet mense steeds die nodige veiligheid handaaf omdat dit gevaarlik is om die sterkte van waterstrome te onderskat.

Die gebruik van brue wat oorstroom was moet vermy word totdat n voledige bepaling van hulle toestand gedoen is en dit veilig verklaar is Vir gebruik Al dan nie.

Die munisipaleteit het inwoners bedank Vir die volgehoue samewerking en gevra dat mense enige probleme by die munisipaleteit moet aanmeld.

2020/2021

2020/2021

Kai !Garib het die publiek se hand geneem tydens die grendeltydperk

Verskeie suksevolle projekte in samewerking met verskillende departemente is aangepak in Kakamas, Keimoes en Kenhardt omgewing.

Radio Riverside bedien meer gemeenskappe

Radio Riverside het Maandag, die 6de Julie 2020, aangekondig dat die stasie sy uitsending gebied sal uitbrei na Kai! Garib Munisipal gebied vanaf Augustus 2020. Hierdie mylpaal val saam met die 21-jaar vieringe van die stasie wat in Oktober 2020 sal plaasvind.  Gemeenskappe in die Kai Garib-munisipale gebied het die radiostasie genader om na die uitsending uit te brei na Kai! Garib, sodat hulle aktief kan deelneem aan die aktiwiteite van die stasie. Radio Riverside het ‘n aansoek na die reguleerder – ICASA (Onafhanklike Kommunikasie-owerheid van Suid-Afrika) gedoen om die stasie toestemming en bykomende frekwensie te gee om hierdie gemeenskappe te bedien. Die lisensie is vroeër vanjaar verleen en Radio Riverside sal in die nuwe gebiede op 98.6 FM ontvang word.

Die radiostasie het strategiese vennote geïdentifiseer om te help met die realiseering van hierdie langtermyndoelwit van die stasie en die rolspelers, Kai Garib Munisipaliteit, Scatec Solar en die Departement van Paaie en Openbare Werke het ooreengekom om met die radiostasie saam te werk om hierdie droom ‘n realiteit te maak. Die departement van Paaie en Openbare Werke sal die terrein voorsien vir die oordragtoerusting, terwyl Scatec Solar verantwoordelik is vir die transmissietoerusting wat op die bykomende perseel geïnstalleer sal word om met die hoofterrein in Upington te skakel.

Die Kai Garib-munisipaliteit het ‘n gebou geïdentifiseer wat aan die radiostasie toegewys sal word en ‘n nuwe satellietateljee in Kakamas opgerig gaan word. Die doel van hierdie satellietateljee is om te verseker dat die gemeenskappe van die munisipaliteit direkte en maklike toegang tot die radiostasie het en dat sommige van die programme vanaf die satellietateljee uitgesaai sal word. Gemeenskapsradio is wanneer plaaslike mense hul eie programme vervaardig en uitsaai en aan die aktiwiteite van die stasie deelneem. Die raadsvoorsitter van Radio Riverside, Vernon Mfusi, sê die uitbreiding van die sein is ‘n geleentheid vir plaaslike jeug, organisasies, regeringsdepartemente wat in die Kai Garib Munisipaliteit gevestig is om ook deel te neem deur middel van inhoudsproduksie en -uitsending met behulp van die satellietateljee, sodat programmeringsinhoud gemeenskappe insluit wat na Radio Riverside luister en bedien.

Die burgemeester van die munisipaliteit, Marius Louw, het tydens die ondertekening van die ooreenkoms tussen die radiostasie en die munisipaliteit gesê dat ingeligte en geontwikkelde gemeenskappe die bevordering van demokrasie verseker. Hy het gesê dit is die grootste rede dat die raad, toe Radio Riverside in Januarie 2020 hulle benader om met hierdie uitbreiding te help, nie gehuiwer het om by te dra nie. Naas die toegewysde gebou sal die munisipaliteit met die stasie saamwerk om vaardigheidsontwikkeling en befondsing vir uitsaai-infrastruktuur te verseker. Volgens Louw is dit ‘n bewese feit dat gemeenskappe deur die ondersoekprogramme en nuus van Radio Riverside die stasie vertrou om hulle as ‘n onafhanklike stem te help om te verseker dat hul regte as burgers nie vertrap word sonder die gevolg van diegene wat gesagsposisies insluitend die regering in die land is nie.

Volgens die stasiebestuurder, Thabang Pusoyabone sal die stasie na verwagting vroeg in Augustus 2020 in werking tree en ander ontwikkelings sal voortduur.

2020/2021

2020/2021

2018/2019

2019/2020

Draft IDP Konsep Begroting SDBIB 2020/21

Draft IDP Konsep Begroting SDBIB 2020/21 Uploaded on: June 3, 2020

Konsep Begroting 2020/21

Konsep Begroting 2020/21 Uploaded on: June 3, 2020

Amendment Bid Notice

Closing of Bids on 23 June 2020 (11h00)

Amendment of Dates Uploaded on: May 27, 2020

Kai !Garib Munisipaliteit Memorandum

I.S.: Covid-19 / Corona Virus

Aan: Die Gemeenskappe, Belastingbetalers, Belangegroepe, Gemeenskaporganisasies, ens.

Kai !Garib Munisipaliteit Memorandum Uploaded on: April 21, 2020

Kennisgewing geskied hiermee van uitloop van riool

Tydperk: 24-03-2020 tot 03-04-2020 (8h00-16h00)

Waar: Kakamas woonbuurt, Kakamas dorp

Kennisgewing geskied hiermee van uitloop van riool Uploaded on: March 24, 2020

Persverklaring van Kai !Garib Munisipaliteit rakende die Burgemeester

Kai !Garib Munispaliteit wil hiermee gerugte wat onlangs op Sosiale Media die rondtes gedoen het, dat die Burgemeester gearresteer was betwyfel. Hierbenewens wil die munisipaliteit bevestig dat gerugte van arrestasie onwaar is, en dat dit opsetlik en moedswilliglik gedoen was om die Burgemeester en munisipaliteit se beeld en reputasie te skaad. Hiermee word die volgende valse bewerings weerlê:

  • Die Burgemeester is gesond, nog elkedag teenwoordig is om sy pligte en funksies nougeset uit te voer;
  • Dat die Burgemeester nooit gearresteer is of enigsins van die aard nie;
  • Dat die “boeke” van die Hoof Finansiëlebeampte nie geondersoek word nie; en
  • Dat die Burgemeester in sy eie hoedanigheid besig is met regstappe teen diegene wat sy eerbare naam en karakter skend.

Verder versoek Kai !Garib Munisipaliteit die gemeenskap om hulle nie in die toekoms te steur aan negatiewe gerugte wat verskyn op Sosiale Media nie.

UITGEREIK DEUR DIE KOMMUNIKASIE AFDELING VAN KAI !GARIB MUNISIPALITEIT

Kersboodskap van die Burgemeester

Ons is dankbaar vir die Here se genade en seëninge gedurende 2019. Die jaar het ook sy goeie en minder goeie tye gehad, maar ons is dankbaar dat ons weer die geboorte van die Christus Kind kan vier. Kerfees is ‘n tyd van liefde, omgee, waardering, dankbaarheid, naaste liefde, drukkies, blydskap en ook ‘n tyd om geskenke uit te deel.

Kom ons lewe opreg met mekaar gedurende hierdie Kersgety. Kom ons maak ons harte en hande oop vir ons medemens.

Ons wens ook almal geluk met hul akademiese prestasies gedurende 2019 en wens ook die matriekklas van 2019 sterkte toe in die afwagting van hul matriekuitslae.

Dankie aan die gemeenskappe van Kai !Garib vir u geduld, verdraagsaamheid en ondersteuning gedurende die jaar.

Dankie aan alle kerkleiers vir u gebede en geestelike ondersteuning, want sonder God is alles te vergeefs.

Dankie ook aan die manne en vroue van Kai !Garib Munisipaliteit vir dit wat hulle doen vir ons gemeenskap om dienslewering te verseker.

Kennisgewing aan gemeenskap van Marchand met betrekking tot water voorsiening tydens November en Desember 2019

Geliewe kennis t eneem dat Kai! Garib Munisipaliteit te Marchand dorp huidiglik ‘n waterkrisis ondervind. Ons wil u graag in kennis stel dat die Munisipaliteit tans besig is om die waterkrisis aan te spreek en ‘n oplossing te vind.

Sien water beskikbaarheid tye in die aangehegte dokument.

Kennisgewing van Water - Desember 2019 Uploaded on: November 29, 2019

Taking Government service to the door step of the Rural Communities

The 5th Annual Thusong service centre week planned as part of Public service month in September 2019. Can ceptualized in 2012, the week to promote the Thusong programme by showcasting the integrated mobile outreach programme and it effectiveness in responding to the needs of the citizens.

Very successful Launch of the 5th Annual Thusong Service week was held on the 16 September 2019 in Kai! Garib Municipality Friesdale (Keimoes) in partnership with Office of the Premier , GCIS, Department Home Affairs, COGHSTA, Labour, Education, Human rights, SEDA, Social Development and NGO (SANTA, Women on Farm, CWP, CME).

2019/2020

Feestelike vroue dag vir meer as 1700 vroue binne die Kai! Garib gebied in samewerking met LUR van Departement Sports Kuns en Kultuur

Vanjaar se vrouedagvieringe wat op 9 Augustus  2019 (Keimoes) en 25 Augustus 2019 (Kakamas) plaasgevind het, was behoortlik ‘n uitgang geleentheid vir ons vroue in alle ons 10 Wyke. Nie net is daar vrolik feesgevier nie, maar behoortlik gepronk in “all white” en wit en swart.

Die fokus op hierdie dag was onder meer ‘n ware storie van ‘n vrou wat oorleef na 48 mes wonde. Haar tema was die Here leef, red en verlos ons. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie.

LUR van Sports Kuns en Kultuur Berenice Sinxeve saam met Burgermeester van Kai! Garib het by hierdie geleentheid geskenkies aan vroue oorhandig in vorm van kombers, toiletware en kospakkies.

2020/2022

2019/2020

2020/2021

2018/2019

2019/2020

2019/2020

2018/2019

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2019/2021

2018/2019

Skoon maak projek

Rolspelers in Kakamas vat hande vir ‘n skoner dorp

Kakamas: ‘n Paar weke gelede het rolspelers in Kakamas bymekaar gekom met een doel voor oë naamlik om te besluit wat gedoen kan word om die dorp weer skoon te kry. Hierdie byeenkoms wat gelei was deur die Burgemeester van die plaaslike  Munisipaliteit, Burgemeester Marius Louw,  was goed bygewoon deur afgevaardigdes van verskillende staatsdepartemente asook ander rolspelers.

Daar was besluit op ‘n skoonmaak projek wat op die 5de Februarie 2019 te 11de laan Kakamas van stapel gestuur gaan word en wat ook wel plaasgevind het.  Die Munisipaliteit het werknemers, voertuie en gereedskap beskikbaar gestel en die Landros en lede van die Departement Justisie, Maatskaplike dienste en SAPD het hul gewone werksklere verruil vir “ou klere” en fisies betrokke geraak by die skoonmaak van ons dorp.  Ons bedank SAD van Upington vir skenking van  vullisdromme, wat opgesit sal word op strategiese plekke in die dorp.

Hierdie inisiatief sal mettertyd uitgebrei word na die ander verskillende woongebiede in Kakamas, Keimoes en Kenhardt.

Die rolspelers versoek die gemeenskap daar buite om eienaarskap te vat met betrekking tot die netheid van ons dorp. Indien die volgende eenvoudige dingetjies deur elkeen gedoen word,  sal dit aan die einde van die dag ‘n groot verskil maak:-

  • “Don’t litter”, Moenie vullis net strooi waar jy is nie. Maak gebruik van die houers wat daarvoor uitgesit is.
  • Moenie tuinvullis of enige ander huishoudelike vullis aan die oorkant van die straat waar jy woon stort nie. Dit beland in stormwater slote en bedreig ons natuurlewe.
  • Moenie vullis verbrand waar jy woon nie. Dink aan die besoedeling wat dit veroorsaak.
  • Rapporteer enige persoon wat vullis onwettig stort by die plaaslike Munisipaliteit by telefoon nommer 054-461 6700. Hierdie oproepe sal anoniem hanteer word indien u dit so verkies.

Die Munisipaliteit het Wetstoepassings beamptes aangestel wie binnekort sal begin met die uitskryf van boetes vir oortredings in hierdie verband. Lede van die Departement Justisie en SAPD het hul ook daartoe verbind dat daar geen genade betoon sal word aan herhaalde oortreders nie.

Dit mag dalk ‘n eenvoudige begin wees vir ‘n enorme probleem, maar rolspelers stem saam dat om een duisend kilometers te hardloop begin met die gee van die eerste tree.

Laastens wil rolspelers die verskillende gemeenskappe uitnooi om betrokke te raak by hierdie projek. Skakel die Munisipale Bestuurder en gooi u bydrae in die hoed, maak nie saak hoe gering dit mag wees nie. Kom ons stop om teen die probleem vas te kyk en begin maak onsself deel van die oplossing van die probleem, want dit is net dat “SAAM SAL ONS ‘N VERSKIL SAL KAN MAAK”.

Kersboodskap van die Burgemeester

Nog ‘n jaar het vinnig verby gegaan. Ons onthou die goeie wat in ons gemeenskappe plassgevind het. Met erkenning en danksegging aan ons Hemelse Vader kan ons met trots aankondig dat die Raad talle suksesvolle projekte van stapel gestuur het. Ons bedank alle rolspelers, staatsdepartemente en lede van die gemeenskap vir u bydrae om die lewenstandaard van ons mense te verbeter.

2019/2020

Villages have access to clean water for the first time

A village near Upington in the Northern Cape will have access to clean drinking water for the first time since its establishment.

The village was established pre-1994.

Until now the community uses raw untreated water from the local dam originally constructed to hold water for the construction process.

2018/2019

Supplier Registration Documents

SCM Policy Documents

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee