Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Keimoes Dorp Geliewe kennis…

Published on August 31, 2022
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Keimoes Dorp Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit, binne Keimoes Dorp gebied huidiglik waternood ondervind. Die rede is as gevolg van pyp breek Tegniese Afdeling is tans besig om te werk aan die probleem. Vir enige navrae kontak Inbelsentrum 054 4616700. Jammer vir ongerief.
Mnr Bennie Kordom
Waarnemende Munisipale Bestuurder
Please take note that Kai! Garib Municipality, within Keimoes Town area is currently experiencing water emergency. The reason is because of pipe break Technical Department is currently working on the issue. For any inquiries contact Inbelsentrum 054 4616700. Sorry for any inconvenience.
Mr Bennie Cordom
Acting Municipal Manager ยท

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee