Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Langverwag Geliewe kennis …

Published on September 1, 2022
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Langverwag Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit, binne Langverwag gebied huidiglik waternood ondervind. Die rede is as gevolg van pyp breek in Fase 4 Sonneblom straat. Tegniese Afdeling is tans besig om te werk aan die probleem. Vir enige navrae kontak Inbelsentrum 054 4616700. Jammer vir ongerief.
Mnr Bennie Kordom
Waarnemende Munisipale Bestuurder
Please take note that Kai! Garib Municipality, within Langverwag area is currently experiencing water emergency. The reason is due to pipe break in Phase 4 Sonneblom Street. Technical Department is currently working on the issue. For any inquiries contact Inbelsentrum 054 4616700. Sorry for any inconvenience.
Mr Bennie Cordom
Acting Municipal Manager ยท

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee