Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Langverwag Geliewe kennis …

Published on September 2, 2022
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Langverwag Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit, binne Langverwag gebied huidiglik waternood ondervind. Die rede is as gevolg van hoof kraan naby Sinclair straat is afgery. Munisipaliteit doen beroep op inwoners om houers te vul met water. Tegniese Afdeling is tans besig om te werk aan die probleem. Vir enige navrae kontak Inbelsentrum 054 4616700. Jammer vir ongerief.
Mnr Bennie Kordom
Waarnemende Munisipale Bestuurder
Please take note that Kai! Garib Municipality, within Langverwag area is currently experiencing water emergency. The reason is because a main crane near Sinclair Street was blown off. Municipality urges residents to fill containers with water. Technical Department is currently working on the issue. For any inquiries contact Inbelsentrum 054 4616700. Sorry for any inconvenience.
Mr Bennie Cordom
Acting Municipal Manager ยท

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee