Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Marchand. Geliewe kennis te…

Published on September 10, 2022
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskap van Marchand. Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit, binne Marchand gebied huidiglik waternood ondervind. Die rede is as gevolg, die water druk is baie laag. Tegniese Afdeling is tans besig om te werk aan die probleem. Vir enige navrae kontak Inbelsentrum 054 4616700. Jammer vir ongerief.
Mnr Bennie Kordom
Waarnemende Munisipale Bestuurder
Please take note that Kai! Garib Municipality, within Marchand area is currently experiencing water emergency. The reason is because, the water pressure is very low. Technical Department is currently working on the issue. For any inquiries contact Inbelsentrum 054 4616700. Sorry for any inconvenience.
Mr Bennie Cordom
Acting Municipal Manager ยท

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee