Round Table Northern Cape

Latest News

Kennisgewing aan gemeenskappe met betreķking tot water voors…

Published on December 18, 2021
Back to all Latest News

Kennisgewing aan gemeenskappe met betreķking tot water voorsienning tydens Desember 2021. Geliewe kennis te neem dat Kai !Garib Munisipaliteit, veral die Kakamas gebied, huidiglik waternood ondervind. Ons wil u graag in kennis stel dat die Munisipaliteit tans besig is om die water voorsiennings probleem aan te spreek en op te los. Tydelike beurt water sal toegepas word, om genoegsame water voorsienning te verseker. Die Skedule sal teen more versprei word op alle sosiale media. Ons versoek aan die gemeenskap is om water spaarsamig te gebruik gedurende die Fees-seisoen. Ons vra ook dat die gemeenskap asseblief water opgaar tydens beskikbaarheid, om sodoende voorsienning te maak vir water beskikbaarheid. U samewerking in die verband word hoog op prys gestel. Dr. J. Mac Kay
Wnd Munisipale Bestuurder
Kai !Garib Munisipaliteit
Nice to take note that Kai ! Garib Municipality, especially the Kakamas area, is currently experiencing a water emergency. We would like to inform you that the Municipality is currently addressing and solving the water supply problem. Temporary turn of water will be applied, to ensure sufficient water supply. The Schedule will be spread on all social media by tomorrow. Our request to the community is to use water saver during the Festival season. We also ask that the community please collect water during availability, to make provision for water availability. Your cooperation in this relation is highly priced. Dr. J. Mac Kay
Wnd Municipal Manager
Hey! Garib Municipality ·

Copyright © 2018. Kai !Garib Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Web Ateljee